Comment on page

GIỚI THIỆU

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2020
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ môi trường.