Phụ lục

Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT
PHỤ LỤC I. BIỂU MẪU TỔNG HỢP THÔNG TIN, SỐ LIỆU TRONG CÁC BÁO CÁO (Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Xem nội dung
Tải file word
31_2018_TT-BTNMT Phu luc.docx
206KB
Binary