Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ MT (sau đây gọi tắt là Nghị định số 19/2015/NĐ-CP)