Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ MT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động MT và kế hoạch bảo vệ MT.